Prohlášení o ochraně osobních udajů

(dále jen „Prohlášení")

Vážení návštěvníci a zákazníci,

Vážení návštěvníci a zákazníci,
Mgr. Radka Mariánková, DiS. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Regenerační a masérské služby Registrován u ŽU Města Brna čj. MMB/0476654/2013 IČP: 1009333941 provozovna: Dobrovského 29, 612 00, Brno (vedle areálu koupaliště) sídlo firmy: Glinkova 15, 623 00, Brno IČ: 70411450, dále jen jako „Mgr. Radka Mariánková" si velmi váží Vaší důvěry, a proto klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, a jejich zpracování, k němuž dochází na webové stránce www.dolezalova-nlp.cz /a nebo https:/www.dolezalova-fyzioterapie.cz/.

Mgr. Radka Mariánková zpracovává osobní údaje a analyzuje chování návštěvníků na webové stránce www.dolezalova-nlp.cz https://www.dolezalova-fyzioterapie.cz/ v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále pouze jako „GDPR").

1.  Zpracování osobních údajů v souvislosti s poptávkou

V případě odeslání poptávky, nlvuawww.dolezalova-nlp.cz / a nebo https:/www.dolezalova-fyzioterapie.cz/ anebo v případě, že jste mým klientem (pacientem) bude Mgr. Radka Mariánková zpracovávat Vaše osobní údaje jako údaje svého naklienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa či telefonický kontakt.
Zpracování výše uvedených osobních údajů n klientů bude Mgr. Radka Mariánková provádět za účelem vyřízení odeslaného požadavku/plnění smlouvy spočívající v poskytnutí služeb fyzioterapie, NPL, mentálního koučinku či výživového poradenství.
Mgr. Radka Mariánková bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou Vám bude poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou je jakožto správce povinna uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. u.
Mgr. Radka Mariánková bude provádět zpracování osobních údajů klientnů sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu, viz bod 5. tohoto prohlášení

2. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníků webových stránek o zasílání newsletteru či jiných obchodních sdělení bude Mgr. Radka Mariánková za tímto účelem zpracovávat, na základě souhlasu, osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa, jméno a příjmení, a údajů pro personalizaci obsahu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude pro Mgr. Radka Doležalová zpracovávat společnost Společnost SmartSelling a.s., IČO 29210372, se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, která provozuje aplikaci SmartEmailing.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak je nezbytným předpokladem pro realizaci tohoto účelu, a je poskytován na dobu do jeho odvolání.

V souladu s m Nařízení GDPR může návštěvník svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání newsletteru kdykoli odvolat, a to jak písemně na adrese sídla Mgr. Radka Mariánková (viz výše), tak také kliknutím v konkrétním newsletteru.

3. Zpracování osobních údajů pro účely poskytnutí terapie na sezeních, lekcích, terapiích, akcích, masážích, kurzech, workshopech

V případě, že se rozhodnete zúčastnit se sezení, lekcí, terapií, akcí, masáží, kurzů a workshopů organizovaných Mgr. Radkou Mariánková, bude Mgr. Radka Mariánková za účelem poskytnutí těchto služeb zpracovávat, na základě souhlasu, osobní údaje o Vašem zdravotním stavu a to pro účely: poskytnutí odpovědí na Vaše dotazy, zhodnocení Vašeho celkového stavu pro poskytnutí odborné péče v rámci fyzioterapie, NLP mentálního koučinku, výživového poradenství. Tyto osobní údaje je Mgr. Radka Doležalová oprávněna sdílet se spolupracujícími lektory (přednášejícími), a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených mezi Mgr. Radkou Doležalovou a těmito lektory v souladu s Nařízením GDPR.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak je nezbytným předpokladem pro realizaci tohoto účelu, a je poskytován na dobu do jeho odvolání.
V souladu s Nařízením GDPR může klient svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem poskytnutí terapie na sezeních, lekcích, terapiích, akcích, masážích, kurzech, workshopech kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla Mgr. Radka Mariánková  (viz výše).

4. Použití souborů cookie a analýza webové stránky

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

Shromažďování cookie soborů provádí Mgr. Radka Mariánková za účelem vyhodnocení návštěvnosti webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.
V případě, že návštěvník souhlasil se shromažďováním cookie souborů a nyní chce souhlas zrušit, může tak učinit pomocí změny nastavení svého prohlížeče níže uvedeným způsobem:

 
Prohlížeč Explorer 7, 8, 9 Firefox 4.0 Jiný prohlížeč

Deaktivace 

cookies:

V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu"; nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů". Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru. Vaše nastavení potvrďte "OK".

V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti";
• zvolte oddíl "Soukromí";
• v sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies";
• potvrďte Vaše nastavení.

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče

 

 

 

 

Odstranění cookies: • V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení" a poté klikněte na „Odstranit historii procházení";
• zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies";
klikněte na tlačítko „Delete".
• V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie";
• vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii";
• zvolte „Vše" u volby „Časové období mazání";
• rozklikněte detaily kliknutím na volby „Podrobnosti";
zaškrtněte pole „Cookies" a stiskněte tlačítko vymazat.

 

Shromážděné cookie soubory zpracovává Mgr. Radka Mariánková prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google"). Zpracování shromážděných cookie souborů probíhá v rámci služby Google Analytics tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze.Google nebude přenesená data, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde. Sběr cookie souborů a jejich analýzu prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, tak také:

- instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.V rámci služby Google Analytics využívá Mgr. Radka Mariánková i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy. Personalizaci reklamy může návštěvník webové stránky www.dolezalova-nlp.cz vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

5. Užívání sociální pluginů

Webová stránka www.dolezalova-nlp.cz obsahuje sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webové stránky sdílet obsah této webové stánky se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

  • plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
  • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány, který tak není odpovědný ani za jejich funkčnost a ani za případné škody, které by jimi mohli být způsobeny.

 

6. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

S Vašimi osobními údaji bude nakládat a jako správce je zpracovávat především Mgr. Radka Mariánková osobně.

Dále se může stát, že Vaše osobní údaje může Mgr. Radka Mariánková předat, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobě, aby pro ni provedla jejich zpracování jako subdodavatel služeb (typicky např. externí účetní, externí správce IT, externí služba pro zasílání Newsletteru, externí spolupracovník (přednášející) v rámci poskytování služby terapie apod.). Své subdodavatele si Mgr. Radka Doležalová pečlivě vybírá, a tito jsou vůči ní zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s Vašimi údaji.

Osobní údaje o Vaší osobě Mgr. Radka Mariánková, její obchodní partneři, ani žádný z jejích subdodavatelů, neprodává, nepřevádí a ani nesděluji třetím osobám, ledaže jste s tím předem vyslovili výslovný souhlas.

7. Práva návštěvníků webové stránky www.dolezalova-nlp.cz / www.dolezalova-fyzioterapie.cz/ spojená se zpracováním osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
1. právo na přístup k osobním údajům;
2. právo na opravu;
3. právo na výmaz („právo být zapomenut");
4. právo na omezení zpracování údajů;
5. právo vznést námitku proti zpracování;
6. právo na přenositelnost údajů, a
7. podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že Mgr. Radku Mariánkovou kontaktujete na e-mailové adrese: info@dolezalova-nlp.cz nebo radka@dolezalova-fyzioterapie.cz

Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.úoou), u kterého také můžete podat Stížnost (dle bodu 7.).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že Mgr. Radka Doležalová je povinna vymazat Vaše osobní údaje, pokud

(i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

(ii) zpracování je protiprávní,

(iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo

(iv) to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, je Mgr. Radka Mariánková povinna omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, a právo předat tyto údaje jinému správci.

 

8. Změny Prohlášení o ochraně osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme průběžně upravovat. Aktualizovaná verze bude zveřejněna vždy na této stránce, abyste vždy měli přehled o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a v jakých případech je event. možné je sdělit. Doporučujeme si toto prohlášení pravidelně přečíst, abyste viděli, jakým způsobem Mgr. Radka Mariánková osobní údaje ochraňuje.

9.  Kontakt pro dotazy k ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoli dotazů k problematice ochrany osobních údajů zpracovávaných t Mgr. Radkou Mariánkovou  (vč. žádostí o opravu, zablokování, příp. výmaz Vašich osobních údajů) se mohou návštěvníci na Mgr. Radka Mariánková obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: info@dolezalova-nlp.cz nebo radka@dolezalova-fyzioterapie.cz